Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ...ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ (2ον

   Οπως εύφυέστατα  παρατηρεί ό Κακλαμάνης , όλες οί λύσεις γιά τή μορφή τού νέου έλληνικού κράτους έχουν ώς κοινό χαρακτηριστικό τό γεγονός πώς άποτελούν σχέδια ή προθέσεις μιάς ίστορικής όπισθοδρόμησης πρός βυζαντινές καταστάσεις προοθωμανικής έποχής .
   Διότι , συνεχίζει ό Κακλαμάνης , άπό τήν ίστορική άντιπαράθεση χριστιανισμού καί Ίσλάμ , οί αίώνες δημιούργησαν τό οθωμανικό ίστορικό μόρφωμα ώς ένα δεσμό τού Ισλάμ μέ τόν ύπόλοιπο χριστιανικό κόσμο , όπως άκριβώς άπαιτούσε ή ένότητα τής μεσογειακής περιοχής . 
   Απαξ καί δημιουργήθηκε τό νέο έλληνικό κράτος στή βάση τού τέταρτου σχεδίου , οί καταστάσεις πολιτιστικής αύτοτέλειας τών διαφόρων τμημάτων τού έλληνισμού , λέει ό Κακλαμάνης , άρχισαν νά μήν μπορούν νά άναγνωριστούν μέσα στά πλαίσια τού "εθνικού κράτους" όπου άναγκαστικά συνέρεαν . 
   Εξαρχής καί μέχρι σήμερα προέκυψε τό πρόβλημα περί τού ένωτικού τών Ελλήνων δεσμού , δηλαδή αύτό πού λέγεται "πρόβλημα έθνικής ταυτότητας" ή "έθνικής ίδεολογίας" 
Καί πώς νά ύπάρξει ταυτότητα στά άταύτιστα καί έθνική ίδεολογία  στήν άνυπαρξία καί έθνότητας καί συνοδευτικής τής έθνότητας ίδεολογίας ? 
  Οί Ελληνες άκόμα ψάχνουν τήν έθνική τους ταυτότητα . Καί έπειδή δέν τήν βρίσκουν , περιορίζονται ...στήν άστυνομική ταυτότητα : Γιά νά είσαι Ελλην είναι άρκετό τούτο νά άναγράφεται στήν άστυνομική σου ταυτότητα . Μά , είναι δυνατόν ? Είναι , σ' ένα κράτος πού στηρίχτηκε στόν καταναγκασμό προκειμένου νά μάς κάνει νά άποχτήσουμε μέ τό ζόρι τήν έθνική συνείδηση πού δέν είχαμε . 
   Πράγμα πού δίνει τό δικαίωμα στόν κάθε ταγματασφαλίτη νά έμφανίζεται ώς ό άκραιφνέστερος τών Ελλήνων καί στόν κάθε τενεκέ νά βγάζει λόγους βλακώδεις κατά τίς έθνικές έπετείους . 

     Αφού, λοιπόν, λέει ό Κακλαμάνης , ή έκκλησία καί ό αύτοχθονισμός άποτελούν τό κράτος , ό έτεροχθονισμός άναγκαστικά θά καταλάμβανε τούς πέραν τού κράτους μηχανισμούς καί διαδικασίες , δηλαδή ένα χώρο ίστορικά προσφορότερο . 
     Νά , λοιπόν , δίπλα στό κράτος καί τό παρακράτος . 
Αποτελείται καί τούτο άπό Ελληνοχριστιανούς . Μόνο πού αύτοί δέν μπόρεσαν πρός τό παρόν νά έκπορθήσουν τό κράτος καί γι' αύτό δημιούργησαν τό παρακράτος , τήν άναγκαία έν Ελλάδι προυπόθεση γιά τήν ύπαρξη κράτους . 
    Στήν πραγματικότητα τό έλληνικό κράτος είναι δύο κράτη : Τό κράτος καί τό δορυφορικό του παρακράτος  μέ τήν παραχριστιανική ίδεολογία του καί τήν έλληνικότατη παραοικονομία του . 
   Τό παρακράτος έχει τίς παρατράπεζες του , τήν παρααστυνομία του , τήν παραηθική του -καί τήν παράνοια του . 
    Στήν Ελλάδα τών κουμπάρων τό κράτος καί τό παρακράτος βρίσκονται σέ συνεχή όσμωση:Εύκολα ένας κρατικός γίνεται παρακρατικός  κι άκόμα πιό εύκολα ένας παρακρατικός γίνεται κρατικός .   Στόν έλληνικό όχετό τό ρεύμα τής βρωμιάς είναι άμφίδρομο.
    Κράτος καί παρακράτος προμηθεύουν άλληλα μέ κοπριά καί άλληλοσυντηρούνται είς τόν αίώνα τών αίώνων μέ τίς εύλογίες τών δεσποτάδων , τών όποίων τό όσφρητικό νεύρο έχει πιάσει πουρί , έτσι πού χώνουν τή μύτη τους όπου λάχει . Βλέπετε , αύτοί έχουν τήν όρθή δόξα (τήν όρθή άποψη) γιά τά περί τήν όργάνωση τής έλληνικής κοινωνίας . Πού ούτε έλληνική είναι , άφού είναι άπολίτιστη (όρίσαμε τήν έλληνικότητα ώς συνώνυμο τού πολιτισμού ) , ούτε κοινωνία είναι , άφού τά μέλη της άλληλοσπαράσσονται μέ τέτοια μανία . 
   Πρό αύτού τού μηδενός , πού είναι τό άμορφο έλληνικό κράτος μέ τίς όργανωτικές δυσπλασίες του καί τά άνίατα καρκινώματα , ή έκκλησία ήταν προφανώς τό πάν , όπως προπαντός μηδενός "πάν" είναι τό κάτι , παρατηρεί δηκτικότατα ό Κακλαμάνης . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου